นิทรรศการสำนักงานสีเขียว             คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสีเขียวจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว ตามตามเกณฑ์ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจัดระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2561