รางวัลชนะเลิศห้องสมุดสีเขียว (IFLA Green Library Award)


        สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศห้องสมุดสีเขียว (IFLA Green Library Award) ประจำปี ค.ศ. 2020 จากสหพันธ์นานาชาติแห่งสถาบันและสมาคมห้องสมุด
(IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions)