สำนักหอสมุด รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ระดับทอง


       ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green(ระดับทอง-ดีเยี่ยม) เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ระดับประเทศ ประจำปี 2562
จากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหารสำนักหอสมุดร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานคร
 
       พิธีมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ นี้จัดขึ้น โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานท้องถิ่น ในเรื่องการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ และการดำเนินกิจกรรม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเกณฑ์การประเมินความเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครอบคลุมในด้านนโยบาย การวางแผนและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การสื่อสารและ
การสร้างจิตสำนึก การใช้ทรัพยากรและพลังงาน การจัดการของเสีย การดูแลสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย การจัดซื้อและจัดจ้าง ซึ่งเป็นแนวทางที่สำนักหอสมุดดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
จนได้รับการประเมินให้เป็นห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียวตามลำดับ
 
       สำหรับโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2562 มีสำนักงานผ่านการรับรอง 190 แห่ง แบ่งเป็นระดับ G ทอง 93 แห่ง G เงิน 46 แห่ง และ G ทองแดง 51 แห่ง