ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม       1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 2548
 
       2 พรบ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
 
       3 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
 
       4 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549
 
          4.1 กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
 
          4.2 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง
 
       5 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
 
       6 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
 
          6.1 กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560
 
          6.2 ข้กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560
 
          6.3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560
 
          6.4 ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคาร สถานที่และสถานบริการการสาธารณสุข พ.ศ. 2545
 
       7 กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 
       8 กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 
       9 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ตราหรือสัญลักษณ์สำหรับพิมพ์บนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2546
 
          9.1 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2535
 
          9.2 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
 
          9.3 ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องการกำหนดค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็นและค่าพลังงานไฟฟ้าต่อตันความเย็นของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งใช้งาน
                ในอาคาร พ.ศ. 2552
 
          9.4 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลัง งานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อน ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
                (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2552
 
          9.5 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลัง งานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
                 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 
          9.6 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
                 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
 
          9.7 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลัง งานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
                (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
 
          9.8 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลัง งานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
                 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553
 
          9.9 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลัง งานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
                 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2553
 
          9.10 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลัง งานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
                (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553
 
          9.11 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
                (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2553
 
          9.12 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลัง งานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
                (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
 
          9.13 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลัง งานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
                 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
 
          9.14 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
                (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
 
          9.15 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลัง งานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
                (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
 
       10 พระราชบัญญัติ คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
 
       11 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2540 เรื่องสภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่ตามพระราชบัญญัติ
 
       12 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2545
 
       13 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553
 
       14 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ พ.ศ. 2551
 
       15 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ พ.ศ. 2550
 
       16 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน ยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ
           เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรีในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561
 
       17 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตบุหรี่ พ.ศ. 2561
 
 
       ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม)
 
          1. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง
 
          2. ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลของอาคารสถานที่ และสถานบริการ
 
          3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560
 
          4. กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560
 
 
       กฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่่่งแวดล้อม (กฎหมายปกครองท้องถิ่น)
 
          1. เทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2556
 
          2. เทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2556
 
          3. เทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549
 
 
       ที่มาของทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
 
          1.กฎหมายกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
          2.กฎหมายกระทรวงแรงงาน
 
          3.กฎหมายกระทรวงพลังงาน
 
          4.สมาคมสถาปนิกสยามในพระพระบรมราชูปถัมภ์
 
          5.ราชกิจจานุเบกษา
 
          6.สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 
          7.ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา
 
          8.สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
          9.พิพากษาศาลฎีกาและคำสั่ง
 
          10.คำวินิจฉัยของศาลปกครอง
 
          11.คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ