สำนักงานสีเขียว


ประวัติความเป็นมา


       ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นหน่วยงานที่มีพื้นฐานการนำกิจกรรม 5ส และกิจกรรม 7ส มาปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 สำนักหอสมุดได้ร่วมลงนามความร่วมมือ "เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว" กับห้องสมุดสถาบันการศึกษา ห้องสมุดขององค์กร
ภาครัฐและเอกชน ห้องสมุดโรงเรียน และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 หลังจากนั้น สำนักหอสมุด
ได้เริ่มศึกษาแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นสำนักงานสีเขียวโดยได้นำเกณฑ์มาตรฐาน 6 หมวดของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้ความ
สำคัญในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน และริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลด
การใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นเหตุ
ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน