หมวดที่ ๑ การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเกณฑ์การประเมิน หลักฐานการดำเนินการ
หมวดที่ ๑ การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
๑.๑ การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม มีนโยบายสิ่งแวดล้อม
๑.๑.๑ มีการกำหนดบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน
           ๑. มีการกำหนดขอบเขตกิจกรรมของสำนักงาน

           ๒. มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของสำนักงาน

  ๑.บริบทและขอบเขตการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต
๑.๑.๒ มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและครอบคลุม
ประเด็นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวโดยแสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง
ดังนี้

          ๑. การปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

          ๒. การควบคุม ป้องกัน ลดผลกระทบด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และมลพิษ/
พลังงาน และมลพิษ/ของเสีย รวมไปถึงการจัดซื้อ จัดจ้าง และบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

          ๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์การเป็นสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

          ๔. การสร้างความรู้และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้เกี่ยวข้อง

  ๒.ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องนโยบาย
สิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๑.๓ การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหารระดับสูง

          ๑. นโยบายสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ที่ได้
รับมอบอำนาจ

          ๒. มีการระบุวันที่การประกาศใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน

          ๓. ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจจะต้องสามารถอธิบายถึงวัตถุประสงค์
และจุดมุ่งหมายด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน

          ๔. ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจจะต้องมีส่วนในการติดตามผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของสำนักงานbr>

  ๓.รายงานการประชุมคณะ กรรมการอำนวยการสำนักงานสีเขียว
และห้อง สมุดสีเขียว ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
๑.๑.๔ มีการกำหนดแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี

          ๑. รายละเอียดของแผนจะต้องระบุการดำเนินงานครบถ้วนทุกหมวด

          ๒. มีการกำหนดเวลาหรือความถี่ของการดำเนินการของแต่ละหมวด

          ๓. มีการกำหนดแผนดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการ
อนุมัติจากผู้บริหาร<

  ๔.แผนการดำเนินงานสำนัก งานสีเขียวประจำปี 2562
๑.๑.๕ มีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการใช้ทรัพยากร
พลังงาน และของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

          ๑. การใช้ไฟฟ้า

          ๒. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

          ๓. การใช้น้ำ

          ๔. การใช้กระดาษ

          ๕. ปริมาณของเสีย

          ๖. การใช้ทรัพยากรอื่น ๆ (หมึกพิมพ์ วัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน)

          ๗. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

  ๕.ประกาศสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเป้าหมาย
การจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากรสำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. ๒ คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม  
๑.๒.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม
โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้

          ๑.ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมของ
สำนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามอนุมัติ โดยคณะกรรมการ
หรือทีมงานจะต้องครอบคลุมทุกหมวด และบุคลากร/ผู้แทนจากทุกฝ่าย
ในหน่วยงาน

          ๒.กำหนดอำนาจ บทบาท หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน

๖.คำสั่งสำนักหอสมุด ที่ สหส.๖๒๒/๒๕๒๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวสำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต
๑.๒.๒ ร้อยละของคณะกรรมการ หรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้าใจ
ในบทบาท และหน้าที่รับผิดชอบประเมินจากการสุ่มสอบถามดังนี้

          ๑ ประธาน/หัวหน้าbr>
          ๒ คณะกรรมการหรือทีมงานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบทุกหมวด
(สามารถมอบหมายให้ผู้ตรวจประเมินแต่ละหมวดสุ่มสอบถามได้)

 
๑.๓ การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  
๑.๓.๑ กิจกรรมทั้งหมดของสำนักงานภายใต้ขอบเขตการขอการรับรอง
สำนักงานสีเขียวจะต้องได้รับการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม

          ๑.มีการรวบรวมกิจกรรมของสำนักงานครบถ้วน

          ๒.มีการกำหนดผู้รับผิดชอบเหมาะสมและมีความเข้าใจ

          ๓.ระบุการใช้พลังงาน ทรัพยากร วัตถุดิบ มลพิษ ของเสีย
ของแต่ละกิจกรรมจะต้องครบถ้วน

          ๔. ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อมครบถ้วน

          ๕.ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะปกติ ผิดปกติ และฉุกเฉินครบถ้วน

          ๖..มีการพิจารณากฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
สิ่งแวดล้อมนั้นๆอย่างครบถ้วนและถูกต้องbr>
          ๗.การประเมินเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมbr>
          ๘.มีหลักฐานการกำหนดระยะเวลาในการทบทวนการระบุประเด็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

          ๙.กรณีมีการปรับแผน/กิจกรรม หรือมีกิจกรรมเพิ่มเติม
(เช่น มีแผนที่จะก่อสร้างอาคาร หรือเพิ่มเติมกิจกรรมของส
ำนักงานในอนาคตอันใกล้ เป็นต้น) จะต้องระบุกิจกรรม
ดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)

  ๗.การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมฯ

    ๗.๑ ตารางวิเคราะห์กระบวนการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๒
    แบบฟอร์ม ๑.๓ (๑)

    ๗.๒ ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากร
    ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แบบฟอร์ม ๑.๓ (๒)

    ๗.๓ ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ
    ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แบบฟอร์ม ๑.๓ (๓)

    ๗.๔ ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
    แบบฟอร์ม ๑.๓ (๔)

๑.๓.๒ การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
          ๑.มีสรุปรายการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

          ๒.กำหนดมาตรการ คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

          ๓.ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญมีการดำเนินการตามมาตรการ
คู่มือ หรือแนวทางการแก้ไขครบถ้วน

          ๔.กำหนดมาตรการ คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดในสภาวะผิดปกติและสภาวะฉุกเฉิน

          ๕.ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในสภาวะผิดปกติและสภาวะฉุกเฉิน
มีการดำเนินการตามมาตรการ คู่มือ หรือแนวทางการป้องกันครบถ้วน

  ๘. แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
๑.๔ กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
๑.๔.๑ มีการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
กับสำนักงาน โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้

          ๑. ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้อง

          ๒. จัดทำรายการกฎหมายที่ครอบคลุมปัญหาสิ่งแวดล้อมและบริบท
ของสำนักงาน

          ๓. สามารถระบุแหล่งที่มาของกฎหมายและข้อกำหนดข้อกำหนดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องได้br>
          ๔. สามารถระบุความเกี่ยวข้องของกฎหมายกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมได้

          ๕. มีการรวบรวมและทบทวนกฎหมายอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

****หมายเหตุ สำนักงานจะต้องค้นหากฎหมายท้องถิ่นเพิ่มเติม
  ๙. ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
แบบฟอร์ม ๑.๔ (๑)

  
๑๐. ทะเบียนกฎหมายแลข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม(เพิ่มเติม)
แบบฟอร์ม ๑.๔ (๑)


  ๑๑. ลิงก์กฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

  ๑๒. ที่มาของกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

๑.๔.๒ ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงาน
การจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน โดยมีการดำเนินการดังนี้

          ๑. ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการประเมินความสอดคล้อง
ของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อม

          ๒. มีการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายครบถ้วน

          ๓. มีการอ้างอิงหลักฐานการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วน
และถูกต้อง

****กรณีที่พบว่าการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมาย จะต้องมีการวิเคราะห์
สาเหตุ และกำหนดแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

          ๔. มีการกำหนดความถี่ในการประเมินความสอดคล้องของ
กฎหมายอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ที่เหมาะสมและมีการปฏิบัติตาม
ที่กำหนดได้

๑๓. รายงานการประเมินความสอดคล้อง
ของกฎหมายกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๕ ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก  
๑.๕.๑ การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสำนักงาน จะต้องประกอบไปด้วย
          ๑. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

          ๒. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสำหรับการเดินทาง

          ๓. ปริมาณการใช้น้ำประปา

          ๔. ปริมาณการใช้กระดาษ

          ๕. ปริมาณการเกิดของเสีย (ฝังกลบ) (โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก(Emission factor ; Ef)
ขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกล่าสุด)

  ๑๔.คำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก

  
๑๕.เปรียบเทียบปริมาณก๊าซเรือนกระจก สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑

๑.๕.๒ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกบรรลุเป้าหมาย กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
          ๑. มีการวิเคราะห์สาเหตุในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย

          ๒. มีแนวทางการแก้ไขในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย

          ๓. มีการติดตามผลหลังแก้ไข

 
๑.๕.๓ ร้อยละของพนักงานมีความเข้าใจและการรับรู้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน
โดยจะต้องสอบถามดังนี้

          ๑. ความสำคัญของก๊าซเรือนกระจกกับการทำสำนักงานสีเขียว

           ๒. แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

          ๓. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย

 
๑.๖ แผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
๑.๖.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการดำเนินการดังนี้
          ๑.วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จะต้องสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม หรือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
หรือกฎหมายสิ่งแวดล้อม

          ๒.วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สามารถวัดผลได้
          ๓. กิจกรรมที่กำหนดในโครงการสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

          ๔. ระยะเวลาการทำโครงการมีความเหมาะสม

          ๕. โครงการมีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และจะต้องมีความเข้าใจ

๑๖.โครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑๗.แผนงานโครงการและกิจกรรม

๑.๖.๒ ผลสำเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

          ๑. มีแผนการดำเนินโครงการที่ชัดเจน

          ๓. มีการกำหนดความถี่ในการติดตามผลและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง๒. ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 

          ๔. มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

          ๔. มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

          ๕. ดำเนินการเสร็จสิ้นและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด / กรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
มีการทบทวนเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข

          ๖. มีการกำหนดแนวทางเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนหลังบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

๑๘.สรุปผลการดำเนินงานฯ
๑.๗ การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน (สำหรับหน่วยงานที่ขอต่ออายุ)  
๑.๗.๑ การวางแผนและดำเนินการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน

          ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน
ประกอบด้วยหัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน ซึ่งจะต้องผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว และหลักสูตรการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว

          ๒. มีการกำหนดความถี่ในการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

          ๓. มีการจัดทำกำหนดการตรวจประเมินภายในครอบคลุมทุกหมวด

          ๔. กำหนดผู้ตรวจประเมินภายในแต่ละหมวดมีความเพียงพอและเหมาะสม
มีความเป็นอิสระในการตรวจประเมินอย่างชัดเจน

 
๑.๘ การทบทวนฝ่ายบริหาร  
๑.๘.๑ การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
          ๑. มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

           ๒. ตัวแทนของแต่ละฝ่าย/แผนก/ส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงานในแต่ละหมวดเข้าร่วมประชุม

           ๓. จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องมากกว่าร้อยละ ๗๕
ของจำนวนผู้ที่เป็นคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
พร้อมหลักฐานการลงนามเข้าร่วมประชุม

          ๔. หากผู้ที่จะต้องเข้าประชุมไม่สามารถเข้าร่วมได้ จะต้อง
มีวิธีการรายงานผลการประชุมให้รับทราบ พร้อมรับข้อเสนอแนะ
  ๑๔ หมวด ๑ ข้อ ๑.๘.๑ รายงาน
การประชุมคณะ กรรมการบริหาร สำนักหอสมุด
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒
๑.๘.๒ มีการกำหนดวาระการประชุม และทำการประชุม
ทบทวนฝ่ายบริหารดังนี้
          ๑. มีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

           ๒. วาระที่ ๑ การติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุงระบบฯที่ผ่านมา

          ๓. วาระที่ ๒ นโยบายสิ่งแวดล้อม

          ๔. วาระที่ ๓ ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการหรือทีมงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม (ความเพียงพอและความเหมาะสม)

          ๕. วาระที่ ๔ การติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
และพัฒนา

          ๖. การสื่อสารและข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม

          ๗. การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ
ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

          ๘. ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

          ๙. วิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารของการดำเนินงานสำนักงาน
สีเขียวอย่างต่อเนื่อง

          ๑๐. จัดทำรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร และภาพถ่าย
ที่แสดงให้เห็นว่ามีการประชุมจริง