หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง        เกณฑ์ : 6.1 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และการจัดจ้างในสำนักงาน สำนักงานจะต้องมีการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในสำนักงาน โดยจะต้องดำเนินการเปรียบเทียบถึงคุณภาพ ราคา การส่งมอบ รวมไปถึงการพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถทราบได้จาก ฉลากเขียว ฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องมีการจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ามาดำเนินการตามความประสงค์ของสำนักงาน เช่น การก่อสร้างหรือการต่อเติมอาคาร การซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ทั้งนี้หน่วยงานเหล่านั้นจะต้องได้รับการคัดเลือกและมั่นใจว่ามีการดำเนินการที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมทุกครั้งที่เข้ามาปฏิบัติงาน

หมวด / ตัวชี้วัด หลักฐานประกอบ
หมวดที่ ๖ การจัดซื้อและจัดจ้าง
๖.๑ การจัดซื้อสินค้า
๖.๑.๑ การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          ๑. กำหนดผู้รับผิดชอบ และมีความเข้าใจ

          ๒. ค้นหารายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถระบุแหล่งข้อมูลสืบค้นได้

           ๓. จัดทำบัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสินค้าที่ใช้จริง
ในสำนักงาน โดยจะต้องระบุรายการสินค้า ยี่ห้อ ฉลากสิ่งแวดล้อม วันหมดอายุการรับรอง
ของสินค้านั้น หากเป็นฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศจะต้องอ้างอิงหน่วยงาน/ประเทศ
ให้การรับรองนั้นๆด้วย

          ๔. แจ้งไปยังผู้ขายเพื่อขอความร่วมมือในการสั่งซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กรณีที่ไม่มีร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรอง
จากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับเท่านั้น เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว
ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์ สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน
ฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น
  ๑.รายชื่อผู้รับผิดชอบ

  ๒.เว็บไซต์ค้นหารายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม http://gp.pcd.go.th/

  ๓.ตราสัญญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  ๔.รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว
ประจำเดือน พฤษภาคม 2562


  ๕.บัญชีชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๖.๑.๒ ร้อยละของการจัดซื้อสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม จำนวนทั้งสิ้น ๙ รายการ อ้างอิงจากแผนส่งเสริมการจัดซื้อที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๙ รายการ (ขั้นต่ำ) ดังนี้
          ๑. กระดาษถ่ายเอกสารหรืองานพิมพ์ทั่วไป

          ๒. แฟ้มเอกสาร

          ๓. ซองเอกสาร

          ๔. ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด

          ๕. ตลับหมึก

          ๖. เครื่องพิมพ์

          ๗. เครื่องถ่ายเอกสาร

          ๘. ปากกาไวท์บอร์ด

          ๙. กระดาษชำระ

หมายเหตุ ร้อยละของสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเทียบกับปริมาณการซื้อ และ/หรือมูลค่าสินค้า
  ๖.ประเภทวัสดุและอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  ๗.แบบรายงานผลการจัดซื้อรายการจัดซื้อสินค้าในช่วงเดือน มกราคม
ถึงเดือน พฤษภาคม 2562


  ๘.แบบรายงานผลการจัดซื้อรายการจัดซื้อสินค้าในช่วงเดือน มกราคม
ถึงเดือน ธันวาคม 2561


๖.๑.๓ ร้อยละของปริมาณและประเภทของวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมหมายเหตุ สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการ
รับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับเท่านั้น เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว
ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์ สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน ฉลากสิ่งแวดล้อม
ของต่างประเทศ เป็นต้น
 
๖.๒ การจัดจ้าง  
๖.๒.๑ ร้อยละของการจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

          ๑. มีหลักฐานการพิจารณาถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่ได้การรับรอง
โดยจะต้องแสดงหลักฐานการรับรองดังกล่าว

          ๒. หากหน่วยงานไม่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรับรอง ทางสำนักงานจะต้องทำการ
ประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยเบื้องต้น

          ๓. มีการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงาน

          ๔. หน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับคัดเลือกจะต้องได้รับการอบรมหรือสื่อสารเกี่ยวกับ
สำนักงานสีเขียว และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของตนเอง

          ๕. หน่วยงานหรือบุคคลเหล่านั้นสามารถอธิบายแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยว
ข้องกับกิจกรรมของตนเองได้

หมายเหตุ
          (๑) หากหน่วยงานภายนอกมีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรับรองจะต้องพิจารณาทุกข้อ
ยกเว้นข้อ (๒)

          (๒) หากหน่วยงานภายนอกไม่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรับรองพิจารณาข้อ (๒)-(๕)
  ๙.รายชื่อแม่บ้านมหาวิทยาลัยที่ทำความสะอาดในสำนักหอสมุด
จำนวน 6 คน


  ๑๐.แนวปฏิบัติและข้อปฏิบัติสำหรับบริการถ่ายเอกสารของศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยรังสิต


๖.๒.๒ ร้อยละของการตรวจสอบด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานหรือบุคคลที่เข้ามาดำเนินการ เช่น ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง แม่บ้าน รปภ.
พนักงานส่งเอกสาร เป็นต้น
หมายเหตุ
          (๑) กรณีที่เป็นการว่าจ้างให้อยู่ประจำสำนักงานจะต้องทำการประเมินอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

          (๒) กรณีที่เป็นการว่าจ้างไม่อยู่ประจำสำนักงาน จะต้องทำการประเมินทุกครั้งเมื่อเข้ามา
ปฏิบัติงานในสำนักงาน
  ๑๑.รายละเอียดและข้อปฏิบัติสำหรับ เจ้าหน้าทีตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต
๖.๒.๓ ร้อยละของการเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (นอกสำนักงาน)
ได้แก่ โรงแรม สถานที่จัดงาน หรืออื่นๆที่ได้มีการขึ้นทะเบียนการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ:
          (๑) สถานที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
เช่น ISO๑๔๐๐๑ Green Hotel ใบไม้เขียว ฉลากเขียว Green Office
หรือ Green Building เป็นต้น และมีการจัดการประชุมที่คำนึงถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน และลดการก่อให้เกิดมลพิษ

          (๒) ในกรณีที่ไม่มีสถานที่จัดประชุมที่ได้รับการรับรองฯ อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสำนักงาน
จะต้องเลือกสถานที่ที่ใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุด และจัดประชุมในรูปแบบ Green Meeting
(ตามความเหมาะสมและเป็นไปได้) โดยจะต้องแสดงหลักฐานการคัดเลือกสถานที่เหล่านั้น
  ๑๒.ข้อปฏิบัติเรื่องการประชุมและการจัดนิทรรศการ

  ๑๓.ข้อปฏิบัติการเดินทางไปประชุมภายนอกของบุคลากรสำนักหอสมุด

  ๑๔.รายชื่อโรงแรมที่ได้รับคำรับรองการเป็นบริการที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม