นิทรรศการการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการขยะ             คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสีเขียวจัดนิทรรศการการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการขยะ เพื่อมห้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและ การจัดการของเสียของสำนักหอสมุด