นิทรรศการการประดิษฐ์สิ่งของจาเกษวัสดุ รักษ์โลก รักห้องสมุด
                        สิ่งแวดล้อม             สำนักหอสมุด จัดนิทรรศการ นิทรรศการการประดิษฐ์สิ่งของจาเกษวัสดุ รักษ์โลก รักห้องสมุด เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้นำเศษวัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่โดยการประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้จากเศษวัสดุ เช่น ขวดพลาสติด