เป้าหมายของการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากร ปี 2562