ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสำนักหอสมุด       <>ผลิตภัณที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561
 
       <>ผลิตภัณที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562