การบรรยาย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสำนักงานสีเขียวฯ            เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว : ประสบการณ์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต” โดย คณะกรรมการดำเนินงานสำนักสีเขียว
     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องประชุม 7-100 เวลา 13.30-15.30 น.

       <>การเตรียมความพร้อมสู่การเป็ นสำนักงานสีเขียวประสบการณ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
 
       <>หมวดที่ 1 ว่าด้วยเรื่องการกาหนดนโยบาย การวางแผนการดาเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 
       <>หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสานึก
 
       <> หมวดที่ 3 การจัดการพลังงานและทรัพยากร
 
       <>หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย
 
       <>หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
 
       <>หมวดที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม