ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) สำนักหอสมุด ปี 2561เดือน ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh)
  มกราคม 67,819.00
  กุมภาพันธ์ 71,819.00
  มีนาคม 83,745.00
  เมษายน 60,670.00
  พฤษภาคม 63,111.00
  มิถุนายน 54,672.00
  กรกฎาคม 65,834.00
  สิงหาคม 65,636.00
  กันยายน 66,096.00
  ตุลาคม 69,423.00
  พฤศจิกายน 82,551.00
  ธันวาคม 41,560.00