ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) สำนักหอสมุด ปี 2565>
เดือน ปริมาณการใช้ (kWh)
  มกราคม 42,701.60
  กุมภาพันธ์ 26,195.20
  มีนาคม 47,244.00
  เมษายน 36,238.40
  พฤษภาคม 35,881.33
  มิถุนายน 35,881.33
  กรกฎาคม 35,881.33
  สิงหาคม 35,881.33
  กันยายน 35,881.33
  ตุลาคม 42,849.00
  พฤศจิกายน 56,059.00
  ธันวาคม 48,212.00
  รวม 478,905.85