ปริมาณขยะ (กิโลกรัม) สำนักหอสมุด ปี 2565เดือน ปริมาณขยะ (กิโลกรัม)
  มกราคม 22
  กุมภาพันธ์ 25
  มีนาคม 20
  เมษายน 16
  พฤษภาคม 17
  มิถุนายน 60
  กรกฎาคม 51
  สิงหาคม 517
  กันยายน 590
  ตุลาคม 633
  รวม 1,951