ปริมาณก๊าซเรือนกระจก สำนักหอสมุด ปี 2561เดือน ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
  มกราคม 36,011.02
  กุมภาพันธ์ 38,109.1156
  มีนาคม 44,417.0272
  เมษายน 32,209.5598
  พฤษภาคม 33,497.7291
  มิถุนายน 29,076.2352
  กรกฎาคม 35,028.96392
  สิงหาคม 34,670.13
  กันยายน 35,028.75
  ตุลาคม 36,882.22
  พฤศจิกายน 43,914.08
  ธันวาคม 34,670.1268