ปริมาณก๊าซเรือนกระจก สำนักหอสมุด ปี 2562เดือน ประเภทที่ 1 เชื้อเพลิง ประเภทที่ 2 การใช้พลังงานไฟฟ้า ประเภทที่ 3 กระดาษ น้ำ ขยะ
ม.ค. 0.30 33.45 0.36
ก.พ. 0.41 40.40 0.42
มี.ค. 0.75 47.03 1.53
เม.ย. 0.38 39.14 2.73
พ.ค. 0.28 32.93 1.38
มิ.ย. 0.27 35.36 4.14
ก.ค 0.28 33.66 4.75
รวม 2.66 261.97 15.31