ปริมาณการใช้กระดาษ (รีม) สำนักหอสมุด ปี 2566เดือน ปริมาณการใช้กระดาษ (รีม)
  มกราคม 2
  กุมภาพันธ์ 2
  มีนาคม 0
  เมษายน 1
  พฤษภาคม -
  มิถุนายน -
  กรกฎาคม -
  สิงหาคม -
  กันยายน -
  ตุลาคม -
  พฤศจิกายน -
  ธันวาคม -
  รวม 5

ปริมาณการใช้กระดาษจริง (แผ่น) สำนักหอสมุด ปี 2566เดือน กระดาษใหม่ กระดาษ Reuse
  มกราคม 504 1,207
  กุมภาพันธ์ 329 889
  มีนาคม 920 1,466
  เมษายน 368 722
  พฤษภาคม 471 862
  มิถุนายน 330 910
  กรกฎาคม 241 1,109
  สิงหาคม 232 710
  กันยายน - -
  ตุลาคม - -
  พฤศจิกายน - -
  ธันวาคม - -
  รวม 3,395 7,875