ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม.) สำนักหอสมุด ปี 2562เดือน ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม.)
  มกราคม 265
  กุมภาพันธ์ 392
  มีนาคม 294
  เมษายน 391
  พฤษภาคม 190
  มิถุนายน 230
  กรกฎาคม 253
  สิงหาคม 300
  กันยายน 280
  ตุลาคม 315
  พฤศจิกายน 322
  ธันวาคม 222