ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม.) สำนักหอสมุด ปี 2563เดือน ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม.)
  มกราคม 389
  กุมภาพันธ์ 326
  มีนาคม 857
  เมษายน 1,525
  พฤษภาคม 1,016
  มิถุนายน 455
  กรกฎาคม 88
  สิงหาคม 162
  กันยายน 169
  ตุลาคม 180
  พฤศจิกายน 255
  ธันวาคม 136
  รวม 5,558