ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม.) สำนักหอสมุด ปี 2564เดือน ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม.)
  มกราคม 108
  กุมภาพันธ์ 116
  มีนาคม 252
  เมษายน 141
  พฤษภาคม 49
  มิถุนายน 121
  กรกฎาคม 160
  สิงหาคม 171
  กันยายน 139
  ตุลาคม 207
  พฤศจิกายน 198
  ธันวาคม 161
  รวม 1,723