ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม.) สำนักหอสมุด ปี 2566เดือน ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม.)
  มกราคม 254
  กุมภาพันธ์ 367
  มีนาคม 467
  เมษายน 294
  พฤษภาคม 320
  มิถุนายน 381
  กรกฎาคม 284
  สิงหาคม 563
  กันยายน -
  ตุลาคม -
  พฤศจิกายน -
  ธันวาคม -
  รวม 2,9307