ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม.) สำนักหอสมุด ปี 2566เดือน ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม.)
  มกราคม 254
  กุมภาพันธ์ 367
  มีนาคม 467
  เมษายน 294
  พฤษภาคม 320
  มิถุนายน 381
  กรกฎาคม 284
  สิงหาคม 563
  กันยายน 416
  ตุลาคม 559
  พฤศจิกายน 433
  ธันวาคม 323
  รวม 4,661