รวมภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว       <>การบรรยาย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว : ประสบการณ์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต” วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
 
       <>การอบรมทบทวนความรู้สำนักงานสีเขียว 5 มิถุนายน 2562
 
       <>การศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
       <>การศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียว ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 
       <>การวางแผนปฏิบัติงานรองรับการเกิดอัคคีภัยภายในอาคาร วันที่ 10 ตุลาคม 2561
 
       <>การฝึกปฏิบัติใช้ถังดับเพลิง ในการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย วันที่ 10 ตุลาคม 2561
 
       <>การฝึกปฏิบัติเมื่อมีเปลวไฟเกิดจากแก๊สรั่ว ในการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย วันที่ 10 ตุลาคม 2561
 
       <>การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง "การป้องกันอัคคีภัย" วันที่ 10 ตุลาคม 2561
 
       <>การบรรยายเรื่อง การพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green office) ตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันที่ 7 สิงหาคม 2561