รวมภาพนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรัก์พลังงานและสิ่งแวดล้อม       <>นิทรรศการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
       <>นิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมไทย ลดการใช้พลาสติก เชิญชวนลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกที่ไม่จำเป็น
 
       <>นิทรรศการการประดิษฐ์สิ่งของจาเกษวัสดุ รักษ์โลก รักห้องสมุด
 
       <>นิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมไทย ลดการใช้พลาสติก เชิญชวนลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกที่ไม่จำเป็น
 
       <>นิทรรศการรายงานผล
 
       <> นิทรรศการการจัดการของเสีย สำนักงานสีเเขียว
 
       <> นิทรรศการการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการขยะ
 
       <>นิทรรศการสำนักงานสีเขียว (Green Office)